Home

חיסכון של מאות אלפי שקלים:
ייעוץ משכנתה, גיוס הון, עיצוב, ריהוט, שיפוץ, השכרה או מכירה

שלבי הליווי

פגישת אפיון ובניית תכנית עסקית

פגישה ראשונית בה עורכים פרופיל לקוח: הון עצמי, יכולת מינוף, יכולת החזר ואופי עיסקה מבוקשת (רכישה למגורים/ השכרה/מכירה). בחינת רמת סיכון, תקציב, איזור, הערכת תשואה, תחימה בזמן.

תכנון מס והיטלים

תכנון של מס רכישה, מס שבח והיטלים אפשריים.

מימון ומשכנתה

בחינת גיוס הון אפשרי. לרוב, אנשים חסרי ניסיון, לא יכירו מקורות מימון נוספים חוץ מהבנק. אני אעזור לבחון אופציות זולות יותר. אלווה בתהליך קבלת המשכנתה, כולל בניית תמהיל ובחינת הריביות.

חיפוש הנכס

מחפשת עבורכם נכסים על פי הקריטריונים שנקבעו בתכנית הפעולה: תקציב, מיקום, רמת סיכון, מורכבות ועוד. יורדים יחד לשטח לבחון את הנכסים המיועדים ולהכיר את הסביבה עד לבחירת הנכס המיועד.

חתימת חוזה בייצוג על ידי עורך דין

עורך דין בודק את תקינות הנכס מבחינה משפטית ומגן עליכם בחוזה הוגן ולבסוף מסייע ברישום הנכס על שמכם.

שיפוץ ועיצוב

 ככל שצריך (והוסכם) אדאג לניהול ופיקוח של השבחת הנכס לרבות הסכם שיפוץ מול קבלן לפי מחיר ולוח זמנים, גיוס מעצבת וניהול אנשי המקצוע בעבודה בשטח.

השכרה, ניהול הנכס ומכירה

אני דואגת למצוא חברת ניהול טובה לניהול הנכס. בתזמון נכון, אעזור במכירת הנכס ברווח.